Építéshez, felújításhoz válassza a HUFBAU DP Ker Építőipari- és Barkácsáruházat! (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 30.)

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ÉS
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Társaságunk a lentebb részletesen kifejtett célok érdekében kezeli az Ön személyes adatait, ennek során a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az európai parlament és a tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és egyéb vonatkozó jogszabály tiszteletben tartása mellett jár el. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezések, fogalmak alatt az általános adatvédelmi rendeletben és az Infotv.-ben meghatározott fogalmakat kell érteni.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden szükséges, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Társaságunk jelen tájékoztató útján tesz eleget az általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének a lényeges jellemzőiről. A pontos tájékoztatást – a könnyebb érthetőség és átláthatóság érdekében – az adatkezelési célokra lebontva adjuk meg, a lentebb részletezettek szerint.

Társaságunk Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata – amely Önre is kiterjed – az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket részletesen, teljeskörűen tartalmazza. A szabályzat elérhető a Társaságunk honlapján, hozzáférhető a székhelyünkön, de kérésére külön is a rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben a tájékoztatóval, a szabályzattal vagy a jogaival kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, Társaságunk adatvédelmi felelősétől további tájékoztatást kérhet.

2. AZ ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

Név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Társaságunk)

Székhely: 4030 Debrecen, Karabély utca 3.

Adószám: 24880521-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-025799

Képviselő: Bana László ügyvezető önálló képviseleti joggal

Telefon: +36 52/782-994

E-mail: info@dryvitprofi.hu

Honlap: www.dryvitprofi.hu

Főtevékenység: Lakó- és nem lakó épületek építése (TEÁOR ’08: 4120)

3. ADATKEZELÉSI CÉLOK SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

3.1. KAMERÁS MEGFIGYELÉS

A Társaságunk a székhelyén képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet. A Társaság az üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti.

Az adatkezelés célja

A megfigyelés és a képfelvételek rögzítésének célja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a Társaság vagyontárgyainak, valamint a Társaság székhelyén tartózkodó személyek életének, testi épségének védelme. A vagyonvédelem körében a kamerarendszer üzemeltetésének további célja a jogsértések megelőzése és észlelése, az elkövető tettenérése, valamint azonosításának elősegítése. Az élet és testi épség védelme körében adatkezelési cél a személyi sérülések körülményeinek felderítése, valamint, hogy a felvételek ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. A Társaság célja a jogsértések megelőzése tekintetében is fennáll, mivel a kamerarendszer üzemeltetése önmagában jelentős visszatartó erővel bír a jogsértések lehetséges elkövetésével szemben. A Társaság célja a jogsértések megelőzése tekintetében is fennáll, mivel a kamerarendszer üzemeltetése önmagában jelentős visszatartó erővel bír a jogsértések lehetséges elkövetésével szemben.

A kezelt személyes adatok

Mozgókép felvételek kerülnek megtekintésre és rögzítésre (hangrögzítésre nem kerül sor)

Megfigyelt terület

A Társaság székhelyén hozzáférhetők Ön számára azon alaprajzok, amelyeken bejelölésre került a kamerák pontos helye és látószöge, valamint minden kamera vonatkozásában a kamera által rögzített kép. Az alaprajzokon látható, hogy a kamera pontosan hol található, valamint, hogy a terület, épület pontosan mely részét figyeli meg.

Rögzített felvétel felhasználása

Az élő képet a Társaság vagy adatfeldolgozónk folyamatosan nyomon követi, a megtekintésére az arra jogosult bármikor képes.

A rögzített felvételek felhasználására kizárólag hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítékként kerülhet sor.

Bírósági vagy hatósági eljárásban történő felhasználás céljából a rögzített felvétel továbbításra kerül az illetékes bíróság vagy hatóság részére. Egyéb adattovábbításra a felvételek vonatkozásában nem kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke.

A Társaság jogos érdeke abban áll, hogy biztosítsa a kamerarendszer üzemeltetése által a személy- és vagyonbiztonságot, hogy megelőzze a vagyon és testi épség elleni jogsértéseket, valamint, hogy jogsértés vagy személyi sérülés bekövetkezése esetén a rögzített felvételek visszanézése által az eset körülményeinek felderíthetőségét biztosítsa.

A Társaság a meghatározott tárolási időn belül a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése vagy azonosítás, a kár mértékének megállapítása, a jogsértések, valamint a bekövetkezett személyi sérülések körülményeinek felderítése érdekében a felvételeket bizonyítékként felhasználhatja hatósági vagy bírósági eljárások során.

A Társaság jogos érdeke a jogsértések megelőzése tekintetében is fennáll, mivel a kamerarendszer üzemeltetése önmagában jelentős visszatartó erővel bír a jogsértések lehetséges elkövetésével szemben.

Adatfeldolgozók

A Társaság által a jelen pontban meghatározott célból kezelt személyes adatokkal összefüggésben a jelen tájékoztató mellékletében ismertetett adatfeldolgozók is végezhetnek adatkezelési műveleteket, amelyek részére az Ön személyes adatait továbbíthatjuk.

Az adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez

A Társaság az Ön fenti személyes adatait a jelen pontban meghatározott célhoz kapcsolódóan nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Az adatkezelés időtartama, helye

A személyes adatok kezelésére fő szabály szerint az adatkezelési cél megvalósulásáig kerül sor. A képfelvételek tárolására a Társaság által üzemeltetett rögzítőn kerül sor. A Társaság a rögzített felvételeket felhasználás hiányában 3 nap után törli. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Az adatkezelés módja

A kamerarendszer élő képét a Társaság vagy az általa megbízott adatfeldolgozó állandó jelleggel figyelemmel követheti, és meghatározott személyeknek joga van azokba bármikor betekinteni.

Adatbiztonsági intézkedések, rögzített felvétel visszanézése

A tárolt felvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon és akként történik, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt felvételek visszanézését és a felvételekről készített mentést a Társaság dokumentálja.

A felvételekhez, illetve az élőképhez kizárólag az erre jogosult személyek, a saját felhasználói fiókjukkal, a jelszavuk megadását követően férnek hozzá. A rögzített felvételek visszanézését és a felvételekről készített mentést a Társaság dokumentálja. A rögzített felvétel visszanézésére kizárólag indokolt és nyilvántartásban rögzített esetben kerül sor. A felvétel visszanézésére kizárólag jogszabálysértés, bűncselekmény gyanúja, illetve személyi sérülés bekövetkezése szolgálhat indokul. A nyilvántartásban rögzítésre kerül a visszanézés célja, oka, ideje, a felvételt megtekintők pontos személye és a visszanézés alapján végrehajtott cselekmények.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyikre sem kerül sor a jelen pontban meghatározott adatkezelés során.

Kamerafelvételekhez kapcsolódó jogosultságok

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, annak rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot Társaságunk ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelem elbírálására az ügyvezetők jogosultak.

A Társaság a kamerarendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés kötelezettségeket, jogokat külön szabályzatban is szabályozhatja, amelyről a Társaságtól felvilágosítást kérhet.

3.2. ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK SZEMÉLYES ADATAINAK A KEZELÉSE

Amennyiben Ön jelentkezik valamelyik meghirdetett állásunkra, úgy az Ön által megküldött jelentkezést, pályázati anyagot a Társaság, mint adatkezelő kezeli az elbírálási folyamat során. Amennyiben rendelkezésre bocsátja a Társaság részére pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél és az esetlegesen a jelentkező által megküldött további személyes adatok) álláshirdetésre jelentkezés céljából, a Társaság az abban szereplő adatokat kezelni fogja a meghirdetett állás betöltése, valamint az Ön jelentkezésének elbírálása céljából. Nem kért vagy nem meghirdetett állásra történő jelentkezés esetén az adatkezelés legfeljebb 1 évig történik, hozzájárulása alapján.

Az, hogy Ön a jelen tájékoztató megismerését követően a jelentkezését megküldi a részünkre, egyértelmű, tevőleges hozzájárulásnak minősül a személyes adatainak a jelen tájékoztatóban írt célból történő kezelésére. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelése kizárólag a megfelelő munkatárs kiválasztása céljából történik, az Ön személyes adatait egyéb célból nem kezeljük. A Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Az adatkezelés célja

A Társaság által meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása és a kiválasztás során a jelentkezők szakmai és emberi értékeinek, iskolai végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében, hogy megtaláljuk a megüresedett pozíció betöltésére leginkább alkalmas személyt.

A kezelt személyes adatok

Az Ön által megküldött pályázati anyagban szereplő személyes adatok, így elsősorban: az önéletrajzban, motivációs levélben rögzített adatok.

Amennyiben Ön további személyes adatot küld a Társaságunk részére, akkor azt is jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük. Amennyiben az állásjelentkezésének elbírálásához valamely Ön által megküldött dokumentumra vagy adatra nincs szükségünk, vagy azok kezelése ellentétes a célhoz kötöttség elvével, úgy azokat azonnal töröljük, illetve megsemmisítjük.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az Ön hozzájárulása képezi a személyes adatai kezelésének jogalapját.

Azzal, hogy Ön jelentkezik a Társaságunk álláshirdetésére, és ezért megküldi részünkre a szükséges pályázati anyagot, egyértelműen és tevőlegesen jelzi hozzájárulását ahhoz, hogy a jelentkezés során megküldött személyes adatait kezeljük a kiválasztási folyamat során a jelen tájékoztatóban írtak szerint.

Adatfeldolgozók

A Társaság által a jelen pontban meghatározott célból kezelt személyes adatokkal összefüggésben a jelen tájékoztató mellékletében ismertetett adatfeldolgozók is végezhetnek adatkezelési műveleteket, amelyek részére az Ön személyes adatait továbbíthatjuk.

Az adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A jelentkezők által átadott személyes adatokat kizárólag a Társaság azon munkavállalói jogosultak kezelni, akik a meghirdetett állás betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A jelen pontban meghatározott céllal összefüggésben az Ön személyes adatait a Társaság nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatok kezelésére fő szabály szerint az adatkezelési cél megvalósulásáig kerül sor. A jelen pontban meghatározott célból történő adatkezelés időtartama, végső időpontja: az állás betöltése, annak hiányában az állás be nem töltéséről való döntés, de legfeljebb 1 év, külön hozzájárulás esetén az állás betöltésétől számított további 6 hónap, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén ennek időpontja.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyikre sem kerül sor a jelen pontban meghatározott adatkezelés során.

3.3. E-MAILBEN, ELEKTRONIKUS MÓDON, LEVÉLBEN TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ

Amennyiben Ön e-mailen, a honlapunkon elérhető közetlen üzenetküldési felületen vagy levélben felveszi a kapcsolatot velünk, az ismert elérhetőségeinken, a megkeresése céljától függően kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Önnel folytatott kommunikáció, illetve a megkeresésében foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés céljából kezeljük.

A kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, amely az Ön által kezdeményezett ügyben Ön szerint lényeges.

Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a megkeresése üzleti célú, valamilyen már Önnel fennálló szerződéshez kapcsolódik vagy szerződés kötésére irányul, az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Ha valamilyen jogszabályi kötelezettség ellátása a megkeresés tárgya, úgy az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítése.

Ha az adatok kezelésére a Társaságunk vagy valamely harmadik fél jogos érdekében kerül sor, az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Ha az adatok kezelésére az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, a jogalap az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés d) pontja.

Ezektől eltérő esetekben az adatai kezelésének jogalapját egyedileg állapítjuk meg.

Adatfeldolgozók

A Társaság által a jelen pontban meghatározott célból kezelt személyes adatokkal összefüggésben a jelen tájékoztató mellékletében ismertetett adatfeldolgozók is végezhetnek adatkezelési műveleteket, amelyek részére az Ön személyes adatait továbbíthatjuk.

Az adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által megadott személyes adatokat a Társaság kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön megkereséséhez az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A Társaság az Ön fenti személyes adatait a jelen pontban meghatározott célhoz kapcsolódóan nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés áll fenn vagy jön létre a Társaság és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, a Társaság és Ön között, akkor az e-maileket, leveleket a kommunikáció lezárását követően töröljük, illetve megsemmisítjük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyikre sem kerül sor a jelen pontban meghatározott az adatkezelés során.

3.4. ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Társaságunk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. A Társaság harmadik fél szerződő partnereivel kötött szerződéseiben, illetve a szerződéshez kapcsolódó más iraton vagy egyéb módon az üzleti kapcsolat során a szerződő partner kijelölheti a saját kapcsolattartójaként, ügyintézőjeként (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban együtt: kapcsolattartó) azt a vele jogviszonyban álló természetes személyt, akivel a Társaság a szerződés teljesítése során vagy az üzleti viszony fennállása alatt a szükséges mértékben tartja a kapcsolatot, a megadott elérhetőségeken. A Társaság a kapcsolattartó személyes adatait a szerződés iktatásához, teljesítéséhez kapcsolódó műveletei során kezeli, illetve a saját ügyviteli, vállalatirányítási, számlázási rendszerében, más nyilvántartásában is feltüntetheti. A kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a jelen pontbaban foglaltak irányadók a harmadik fél szerződő partnert képviselő vagy a nevében, érdekében eljáró természetes személyek, meghatalmazottak és a törvényes képviselők azon személyes adatainak a jelen bekezdéssel összefüggő kezelésére is, akiknek ezen adata a szerződő partnerről vezetett közhiteles nyilvántartásban (pl. cégnyilvántartásban, civil szervezetek nyilvántartásában) nem szerepel.

Az adatkezelés célja

Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt szervezet, személy, valamint a Társaság között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása, és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

A kezelt személyes adatok

Neve, beosztása, céges telefon-, faxszáma, céges e-mail címe, más, a harmadik fél szerződő partner által megadott adat, amely a cél megvalósulásához szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Társaság és az Ön által képviselt szervezet, személy jogos érdeke.

A Társaság jogos érdeke az Önnel vagy az Ön által képviselt szervezettel, személlyel létrejött szerződés(ek) teljesítése céljából történő kapcsolattartás. A közvetlen kapcsolattartásra a minél hatékonyabb gazdasági tevékenység érdekében van szükség.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait az Ön által képviselt szervezet vagy személy vagy Ön bocsátotta a Társaságunk rendelkezésére.

Adatfeldolgozók

A Társaság által a jelen pontban meghatározott célból kezelt személyes adatokkal összefüggésben a jelen tájékoztató mellékletében ismertetett adatfeldolgozók is végezhetnek adatkezelési műveleteket, amelyek részére az Ön személyes adatait továbbíthatjuk.

Az adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A jelen pontban meghatározott céllal összefüggésben a Társaság az Ön személyes adatait – a fentebb megjelölt adatfeldolgozókon túlmenően – továbbíthatja más címzettek felé is, elsősorban, de nem kizárólagosan: szerződő partnerek, hatóságok részére, illetve az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A jelen pontban meghatározott céllal összefüggésben az Ön személyes adatainak továbbítása egyes esetekben – különösen a Társaság által harmadik országbeli személyekkel, szervezetekkel kötött szerződés teljesítése érdekében – harmadik országba vagy azon keresztül is történhet, ebben az esetben, szükség szerint külön tájékoztatást kap a harmadik országba történő adattovábbításról; az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának létéről vagy annak hiányáról; a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozással.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatok kezelésére fő szabály szerint az adatkezelési cél megvalósulásáig kerül sor. A jelen pontban meghatározott célból történő adatkezelés időtartama, amennyiben az egyes iratok őrzési idejére vonatkozó jogszabály hosszabb őrzési időt nem állapít meg, a szerződés teljesítését, illetve megszűnését követő 5 év.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyikre sem kerül sor a jelen pontban meghatározott az adatkezelés során.

3.5. TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE, SZERZŐDŐ FELEK NYILVÁNTARTÁSA

Társaságunk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. A Társaság természetes személy harmadik felekkel kötött szerződésekben és azzal kapcsolatosan kezeli a vele szerződő természetes személy, mint érintett személyes adatait.

Az adatkezelés célja

A Társaság üzleti és adminisztratív tevékenységének végzése, jogszabály által előírt nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás teljesítése.

A kezelt személyes adatok

Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, adószám, adózási státusz, nyilvántartási szám, NÜJ-szám, felelős műszaki vezetéshez, építési napló vezetéshez szükséges jogosultságra vonatkozó adat, vállalkozói, őstermelői igazolvány szám, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintettel kötött szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés esetén:

az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja [az érintettel kötött szerződés teljesítése];

az adózási, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából történő adatkezelés esetén:

az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése, 169. §-a, és 202. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, illetve más, az adó és számviteli jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettség teljesítése];

további jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából történő adatkezelés:

az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja [egyéb, a működéshez kapcsolódó jogszabályban, pl. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, a levéltárról szóló jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése].

Adatfeldolgozók

A Társaság által a jelen pontban meghatározott célból kezelt személyes adatokkal összefüggésben a jelen tájékoztató mellékletében ismertetett adatfeldolgozók is végezhetnek adatkezelési műveleteket, amelyek részére az Ön személyes adatait továbbíthatjuk.

Az adatfeldolgozók az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalnak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A jelen pontban meghatározott céllal összefüggésben a Társaság az Ön személyes adatait – a fentebb megjelölt adatfeldolgozókon túlmenően – továbbíthatja más címzettek felé is, elsősorban, de nem kizárólagosan: hatóságok részére, illetve az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Az adatkezelés módja

A Társaság jogszabályi adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettségét az adatoknak a saját nyilvántartásaiban, szoftvereiben történő rögzítésével teljesíti.

Egyebekben a Társaság a személyes adatokat a szerződés iktatásához, teljesítéséhez kapcsolódó műveletei során kezeli, illetve a saját ügyviteli, vállalatirányítási, számlázási rendszerében, más nyilvántartásában, bizonylatokban, szigorú számadású nyomtatványokban (pl.: menetlevél, szállítólevél, vételi jegy, számlatömb, munkalap, mérlegjegy stb.) is feltüntetheti.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A jelen pontban meghatározott céllal összefüggésben az Ön személyes adatainak továbbítása egyes esetekben – különösen a Társaság által harmadik országbeli személyekkel, szervezetekkel kötött szerződés teljesítése érdekében – harmadik országba vagy azon keresztül is történhet, ebben az esetben, szükség szerint külön tájékoztatást kap a harmadik országba történő adattovábbításról; az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának létéről vagy annak hiányáról; a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozással.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatok kezelésére fő szabály szerint az adatkezelési cél megvalósulásáig kerül sor. A jelen pontban meghatározott célból történő adatkezelés időtartama, amennyiben az adó, számviteli, építésügyi és egyéb, az egyes iratok őrzési idejére vonatkozó jogszabály, különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése hosszabb őrzési időt nem állapít meg, a szerződés teljesítését, megszűnését követő 5 év.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyikre sem kerül sor a jelen pontban meghatározott az adatkezelés során.

4. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Jelen pontban tömör, átlátható és érthető módon összefoglaljuk a Társaságunk adatkezelése kapcsán Önt, mint érintettet megillető jogokat. E jogok gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást az 1. pontban írtak szerint mindenki által hozzáférhető Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatában megismerheti.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (általános adatvédelmi rendelet 13-14. cikk).

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (általános adatvédelmi rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (általános adatvédelmi rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (általános adatvédelmi rendelet 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek  (általános adatvédelmi rendelet 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről (általános adatvédelmi rendelet 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (általános adatvédelmi rendelet 20. cikk).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen (általános adatvédelmi rendelet 21. cikk).

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (általános adatvédelmi rendelet 22. cikk).

Korlátozások

Az Társaságra vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az általános adatvédelmi rendelet 12–22. cikkében és a 34. cikkében foglalt, valamint a 12–22. cikkében meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (általános adatvédelmi rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (általános adatvédelmi rendelet 34. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet (általános adatvédelmi rendelet 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (általános adatvédelmi rendelet 78. cikk).

A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az általános adatvédelmi rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait (általános adatvédelmi rendelet 79. cikk, Infotv. 23. §).

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 10.